Destek Hattı : 0232 445 55 38 - 0531 215 55 38 (Hafta İçi: 09:00 - 18:30)
-
Dil Seçiniz Kur Seçiniz
Üyelik Sözleşmesi

 

Modaadresi Üyelik Sözleşmesi 

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır Sinem KAVAK (bundan sonra "Modaadresi" olarak anılacaktır) ile modaadresi.com sitesine üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda Üye tarafından onaylanmasından itibaren akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Site: www.modaadresi.com

Üye: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, yararlanan gerçek veya tüzel kişidir.

Kampanya: Hizmet'in Site'de satışı işlemi ile ilgili süreçtir.

Kampanya Süresi: Ürünlerin Site'de satışa arz edildiği dönem.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu, ürünlerin Site'de satışı ve bu kapsamda Modaadresi tarafından sunulacak hizmetlerin yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

4.1 Üye, Site'de yer alan hizmetlerinden faydalanırken ve Site'deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini ve işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

4.2 Üye, Site'ye erişmek ve Site'de işbu Sözleşme kapsamında işlem yapmak amacıyla kullanacağı kullanıcı ismi ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kullanıcı ismi ve şifresinin güvenliği ve saklanması ile ilgili tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlara istinaden Modaadresi'nin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 Üye, Modaadresi'nin, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Modaadresi'nden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

4.4 Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.5 Üye, Modaadresi'nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Modaadresi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin işbu Sözleşme hükümlerine veya hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Modaadresi doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.6 Modaadresi'den kaynaklanmayan herhangi bir teknik sebepten ve/veya üçüncü kişi eylem ve işlemlerinden Site'ye ulaşılamaması halinde, Üye, Modaadresi'nin sorumlu olmayacağını ve Modaadresi'dan herhangi hak, alacak ve zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Modaadresi'nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Modaadresi, Site'de ürünlerin Üyelere Kampanya Süreleri boyunca sunulması ve ürünlerin satışının gerçekleştirilmesini sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Modaadresi, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyelerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman hizmetlerde değişiklikler yapabilir. Yapılan bu değişiklikler ilgili Üyelerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Modaadresi tarafından ilgili hizmetlerin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyelere duyurulur.

5.3 Modaadresi'ne üyelik ücretsizdir. Modaadresi istediği zaman, Site'de belirtmek suretiyle, hizmetleri ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Site'de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu hizmetlerden değişiklikten önce faydalanan Üyelere de değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

6. Gizlilik Politikası

Modaadresi, Site'de, Üyelerle ilgili bilgileri, işbu Sözleşmenin ekinde (EK-1) yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası'nda belirtilen haller haricinde herhangi bir şekilde üçüncü kişi veya şirket ile paylaşmayacağını veya bilgileri kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları Modaadresi'ne ait ve/veya Modaadresi tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Modaadresi'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez; aksi takdirde Modaadresi'nin doğacak tüm zararını ve lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

8. Sözleşme Değişiklikleri

Modaadresi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Modaadresi, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Modaadresi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Modaadresi'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Modaadresi'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

11.1 Taraflar, işbu Sözleşme'nin Üye tarafından ve/veya Modaadresi tarafından feshedilmedikçe, Taraflar arasında geçerli olacağını ve yürürlükte kalacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.2 Modaadresi, Üyeler'in işbu Sözleşme'de belirtilen hükümleri ve Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda, Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebebiyle Modaadresi'nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

12. Modaadresi Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Modaadresi'nin kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Modaadresi'ni yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. Yürürlülük

İşbu sözleşme Üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üyelik Sözleşmesiyle veya Modaadresi'nin uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçin:

E-posta: destek@modaadresi.com

Adres: Akdeniz Mah. 1329 Sk. No:20 Daire :403 Konak / İZMİR

24 Eylül 2012

EK-1 Gizlilik Politikamız

 

www.modaadresi.com alan adlı web sitesinin Sinem KAVAK (bundan sonra "Modaadresi" olarak anılacaktır) aittir.

Modaadresi, Site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kişisel bilgiler, kişi adı ve soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır. Modaadresi, işbu Gizlilik Politikası'nda aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumlar;

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,
b. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
c. Üye'nin, Üyelik Sözleşmesi'ne ve/veya hukuka aykırı olarak üçüncü şahısların yasal haklarını ihlal etmesi,

Modaadresi, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Modaadresi'nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Site'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Modaadresi, kullanıcılara ve kullanıcıların Site'nin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (kurabiye - cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Modaadresi, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesi'nde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Modaadresi'nin değişiklik yaptığı "Gizlilik Politikası" hükümleri Site'de yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

Madde 1: Taraflar

1.1: Satıcının Bilgileri
 

Ticari ünvanı

Sinem KAVAK

Adresi

 Akdeniz Mah. 1329 Sk. No:20 Daire :403 Konak/İZMİR

E-posta adresi

destek@modaadresi.com

 

 

 

1.2: Alıcının Bilgileri


 

Adı / Soyadı / Ünvanı

 

Adresi

 

Telefon

 

E-posta adresi

 


 

Madde 2: Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, aşağıda nitelikleri, miktarı ve satış fiyatı belirlenen ürün ile ilgili olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Madde 3: Ürün Bilgileri İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu ürüne; ürünün satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir.


 

Ürün bilgisi

Adet

Peşin fiyatı

Vadeli fiyatı

Ara toplam (KDV dahil)

 

 

 

 

 

Gönderim bedeli

 

10.00 TL

10.00 TL

10.00 TL

Taksit farkı

 

00.00 TL

00.00 TL

00.00 TL

KDV dahil toplam fiyatı

 


 

Ödeme şekli

Kredi kartıyla tek çekim

Kargo ücretini karşılayan

 

Teslimat adresi

 

Teslim edilecek kişi

 

Fatura adresi

 Madde 4: Genel Hükümler

4.1. ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2. SATICI, işbu sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

4.3. TARAFLAR, işbu sözleşme şartlarının yanı sıra, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

4.4. ALICI, işbu sözleşme öncesinde Ön Bilgilendirme Formu'nu okuduğunu ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. SATICI, haklı bir nedenle, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü süresi içinde yerine getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürünü ALICI'ya tedarik edebilir.

4.6. İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, ALICI ve SATICI tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Madde 5: Cayma Hakkı

5.1. ALICI, işbu sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa tesliminden itibaren günlük ürünlerde yedi (7) gün;abiye ürünlerde bir (1) gün içerisinde, işbu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içinde, sözleşmedeki e-posta adresinden, SATICI'nın e-posta adresine bildirimde bulunması şarttır.

5.2. ALICI cayma hakkını, kendisine veya üçüncü bir kişiye teslim edilen ürünün faturasını, iade formu ve ürün ile birlikte göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. ALICI, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu belgelerin SATICI'ya ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

5.4. ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda, ALICI cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca ALICI, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, her türlü kozmetik, iç giyim ürünleri, tek kullanımlık, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri ve kopyalanabilir mallar söz konusu olduğunda da cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının zarar görmemiş, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Madde 6: Borçlunun Temerrüdü

ALICI'nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI'nın temerrüdünün SATICI'nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

Madde 7: Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen parasal değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme, ticari amaçlarla yapılmaktadır. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Tüketiciler talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI bilgilerinin sağladığı yollarla ulaştırabilirler.

 

Satıcı

Sinem KAVAK                                 

Alıcı

 

Teslimat adresi

 


 

 

Sipariş Takibi

Whatsapp Sipariş
x
İletişime Geçmek İçin Hemen Tıklayınız
Whatsapp